Công cụ làm việc cá nhân


Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Ê-ca-tơ-rin-bua (Liên bang Nga)

-  Địa chỉ : 620075 Ekaterinburg, Str Karla Libknhesta, 22, Office 411
-  Điện thoại : + 7 343 253 0280
-  FAX : + 7 343 253 0282 
-  E-mail :
Consul.ekaterinburg@mofa.gov.vn


DANH SÁCH CÁN BỘ TỔNG LÃNH SỰ QUÁN VIỆT NAM 
TẠI EKATERINBURG (LB NGA)

1.Ông Vũ Huy Mừng- Tổng Lãnh sự - Consul General
Điện thoại cơ quan: + 7 343 253 0280 (4)
Điện thoại di động: + 7 982 757 9999

2.Bà Nguyễn Bích Thủy – Lãnh sự - Consul
Điện thoại cơ quan: + 7 343 253 0283
Điện thoại di động: + 7982 727 9999

3.Bà Nguyễn Thị Hằng Nga– Kế toán- Lãnh sự (Counting Officer - Consul)
Điện thoại cơ quan: + 7 343 253 0281
Điện thoại di động: + 7 982 708 6868

Tạo bởi thanhdm
Cập nhật 10-04-2015

Copyright by VietNam Ministry of Foreign Affairs