Công cụ làm việc cá nhân


Bản đồ nước CHXHCN Việt Nam

Thủ đô : Hà Nội

Diện tích đất liền : 331.051,4km2

Dân số : 85789573 người

 

Tạo bởi tungph
Cập nhật 25-03-2010

Copyright by VietNam Ministry of Foreign Affairs